Közérdekű adatok

Utoljára módosítva: 2022-11-22
Feltöltés/
Módosítás
Archívum
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok 2013.11.05.
1. Hivatalos név (teljes név) Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
2. Székhely 2700 Cegléd, Törteli út 1-3.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 2700 Cegléd, Pf. 63.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36/53 310-011

+36/53 311-011

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36/53 310-860
6. Központi elektronikus levélcím igazgatas[kukac]toldykorhaz.hu
7. A honlap URL-je www.toldykorhaz.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) az intézmény adattal nem rendelkezik
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve az intézmény adattal nem rendelkezik
10. Az ügyfélfogadás rendje az intézmény adattal nem rendelkezik
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével, az egyes szervezeti egységek feladatai) Organogram

Az intézmény vezetői

Szervezeti egységek vezetői

SzMSz

2017.12.08.

2022.11.22.

2018.01.02.

2022.09.14.

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Az intézmény vezetői 2022.11.22.
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szervezeti egységek vezetői 2018.01.02.
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje az intézmény adattal nem rendelkezik
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke az intézmény adattal nem rendelkezik
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve az intézmény adattal nem rendelkezik
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Központi telefonszám: (+361) 441-1000

Honlap: www.kormany.hu/belugyminiszterium

e-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

2022.11.22.
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Országos Kórházi Főigazgatóság
Címe: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Honlap: okfo.gov.hu
e-mail: foigtitk@okfo.hu
Központi telefonszám: (+361) 356-1522

Ügyfélszolgálatának elérhetősége:
Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság
Központi telefonszám: (+361) 919-0343
Ügyfélfogadás: http://www.enkk.hu/

2022.11.22.
1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége az intézmény adattal nem rendelkezik
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Intézmény Szervezeti és Működési szabályzat

Házirend

Kommunikációs szabályzat

Ügykörök szabályzata

Vagyonnyilvántartási szabályzat

Vényforgalmi gyógyszertárak számviteli és pénzügyi elkülönítése

Egységes intézményi számlatükör

Adatvédelmi Szabályzat

2018.01.02.

2018.01.02.

2022.11.22.

2018.01.02.

2018.01.02.

2018.01.02.

2018.01.02.

2018.01.02.

2019.04.23.

Archívum
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása az intézmény adattal nem rendelkezik
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése az intézmény adattal nem rendelkezik
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe az intézmény adattal nem rendelkezik
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege az intézmény adattal nem rendelkezik
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás az intézmény adattal nem rendelkezik
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő az intézmény adattal nem rendelkezik
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő az intézmény adattal nem rendelkezik
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája az intézmény adattal nem rendelkezik
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az intézmény adattal nem rendelkezik
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről az intézmény adattal nem rendelkezik
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése egészségügyi szolgáltatás
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Betegfogadási és várólista szabályzat 2018.01.02.
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Szabályzat a térítési díj ellenében igénybevehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 2018.01.02.
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Saját fenntartású adatbázisok 2018.01.02.
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Adatvédelmi Szabályzat 2019.04.23.
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Szabályzat a térítési díj ellenében igénybevehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 2018.01.02.
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye az intézmény adattal nem rendelkezik
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) az intézmény adattal nem rendelkezik
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói az intézmény adattal nem rendelkezik
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága az intézmény adattal nem rendelkezik
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje az intézmény adattal nem rendelkezik
8. A testületi szerv üléseinek napirendje az intézmény adattal nem rendelkezik
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza az intézmény adattal nem rendelkezik
4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok az intézmény adattal nem rendelkezik
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota az intézmény adattal nem rendelkezik
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától az intézmény adattal nem rendelkezik
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól az intézmény adattal nem rendelkezik
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Állás
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Friss híreink
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közzétételi szabályzat 2018.01.02.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Főigazgatói Titkársága
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Főigazgatói Titkársága (2700 Cegléd, Törteli út 1-3., postacíme: 2700 Cegléd, Pf. 63.; telefonszáma: +36/53/310-551; telefaxszáma: +36/53/310-860; elektronikus levélcíme: igazgatas@toldykorhaz.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Adatvédelmi felelős: Dr. Deáki Jenő orvosigazgató helyettes
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai az intézmény adattal nem rendelkezik
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek az intézmény adattal nem rendelkezik
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél az intézmény adattal nem rendelkezik
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
Várólista Várólista
ADR A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet ADR biztonsági tanácsadói feladatait 2015. 02. 02-től Bagó Endre látja el.

A tanácsadói névjegyzékbe vétel azonosító száma: 10019.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Alapító okirat 2018.01.02.
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Külső ellenőrzések 2017. 2018.01.02. Archívum
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései Archívum (1 év)
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai az intézmény adattal nem rendelkezik
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok Archívum (1 év)
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai az intézmény adattal nem rendelkezik
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Szakellátási struktúra
V. Közzétételi egység: Működési statisztika Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2022. III. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2022. II. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2022. I. negyedév

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2021

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2021. IV. negyedév javítva

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2021. IV. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2021. III. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2021. II. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2021. I. negyedév

Éves beruházásstatisztika jelentés 2020

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2020. IV. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2020. III. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2020. II. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2020. I. negyedév

Éves beruházásstatisztika jelentés 2019

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2019. IV. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2019. III. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2019. II. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2019. I. negyedév

Éves beruházásstatisztika jelentés 2018

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2018. IV. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2018. III. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2018. II. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2018. I. negyedév

Éves beruházásstatisztika jelentés 2017

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2017. IV. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2017. III. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2017. II. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztika jelentés 2017. I. negyedév

Jelentés környezetvédelmi beruházásokról 2016

Éves beruházásstatisztika jelentés 2016

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések Archívum (10 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Éves költségvetések
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Költségvetési beszámolók
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói az intézmény adattal nem rendelkezik
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Foglalkozottak juttaátsai
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Vezetők juttatásai
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Egyéb alkalmazottak juttatásai
II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye az intézmény adattal nem rendelkezik
III. Közzétételi egység: Szerződések Archívum (5 év)
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Szerződések  Archívum
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Pályázatok
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések Archívum (1 év)
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei az intézmény adattal nem rendelkezik
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések      
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Pályázatok Folyamatosan
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzések Folyamatosan